Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.
miesięczne archiwum

Luty 2017

KONTAKTY LUDZI ZNAJOMYCH CZ. II

Jak zatem widzimy, grupa znajomych, a tyczyć się to będzie wielu innych rodzajów grup, stanowi w pewnym sensie zamknięte koło. Przypominamy sobie przy tej sposobności to, co mówiliśmy poprzednio ó „magicznym kole” i o „granicy”. Zjawisko, które interesuje nas w tej chwili, wykazuje tu pewne analogie. Granica, która tu przed nami się odsłania, ma…
Czytaj więcej...

Zagadnienie „wyboru zdolności”

Zamiast tego kryterium należy wysunąć inne, w gruncie rzeczy ważniejsze: znaczenie danej zdolności dla konkretnej działalności. Kryterium to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ z jednej strony podkreśla się w ten sposób, że nie należy mówić…

Badania bazujące na określonej teorii

Szkoła genewska J. Piaget a, reprezentującą punkt widzenia gene- tyczno-epistemologiczny, interesuje się przede wszystkim procesem przechodzenia człowieka z etapu niewiedzy na etap wiedzy naukowej. W związku z tym, przedmiotem analizy…

DEFINICJA KULTURY

Czym jest w W kultura i w jaki sposób poszerza i ogranicza zakres ludzkiej wolności. Przyjrzymy się składnikom kultury i przeprowadzimy rozróżnienie między kulturą „idealną” a „rzeczywistą”. Zajmiemy się również różnicami kulturowymi…

Uczenie się w ujęciu poznawczym

Zapoznajmy się teraz z historią poznawczego ujęcia uczenia się. Wielu badaćzy starało się wyjaśnić, co zachodzi wewnątrz uczącego się, gdy zmienia się jego zachowanie, a ten wewnętrzny proces byłgłównym przedmiotem zainteresowania w…

Sukces odwrażliwiania czyli metody Wolpego

Sukces odwrażliwiania zachęcił wielu badaczy do poddania koncepcji teoretycznych Wolpego poważnym sprawdzianom eksperymentalnym, do wysunięcia alternatywnych teorii wyjaśniających skuteczność odwrażliwiania oraz do rozwijania lub…

Reguła dotycząca problemów

Czy potrafisz rozwiązać podany niżej problem wyprowadzając przy tym pewną nadrzędną regułę dotyczącą rozwiązywania problemów? Oto widok z góry na skrzyżowanie torów, na którym stoją dwa wagony towarowe - A i B - oraz lokomotywa E. Jesteś…

Systemy biosferyczne

Holistyczne jednostki biosfery zwane są systemami. Angyal przedkłada analizę systemową nad częściej stosowaną w psychologii analizę związków z następujących powodów.

GERIATRIA – STARSI PANOWIE… I PANIE CZ. III

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się ludzie starzy, jest brak kontaktów z innymi. Człowiek w podeszłym wieku zamyka się w sobie, ponieważ jego dolegliwości, takie jak na przykład przytępienie słuchu, z którym wiąże się…

TEORIA SYSTEMÓW ŚWIATOWYCH

Poszerzając perspektywę zakreśloną przez teorię uzależnienia, Wallerstein (1974: 1979: 1980) zaproponował teorię systemów światowych, która bada stosunki między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w kontekście czynników ekonomicznych,…