Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Różnice w zachowaniu się poszczególnych dzieci w sytuacji testowej

W badaniach testowych dobiera się sytuacje w ten sposób, aby maksymalnie sprzyjały rzetelności pomiaru.. Powinny one m.in. pozwalać na obiektywną rejestrację wyniku badania (zachowania się dziecka bądź też jego oceny, np. odpowiedzi na zadane pytania: ile zadań rozwiązało, ile czasu na to. zużyło, albo jaką ocenę liczbową uzyskuje ze względu bądź na sposób rozwiązania zadania, bądź na czas na to zużyty). Chodzi tu też o taki dobór sytuacji, aby wahania w zachowaniu się dziecka, gdy sytuacja np. się powtórzy, i zmienność zachowania się były jak najmniejsze.

Sytuacje dobierane są również tak, aby wywoływały jak największe różnice w zachowaniu się poszczególnych dzieci w sytuacji testowej. Chodzi przy tym o różnice w rozwiązywaniu testów pozwalające na wyciąganie wniosków o różnicach w jakichś właściwościach psychicznych badanych dzieci45.

Podana tu definicja testów, jako zbyt szeroka, nie jest powszechnie przyjęta. Odpowiada ona jednak, jak nam się wydaje, tego typu badaniom, do których na ogół teraz tó określenie się odnosi. Testami psychologicznymi w węższym tego słowa znaczeniu nazywane bywają stereotypowe próby, służące do badania dyspozycji psychicznych. Do testów w tym właśnie węższym znaczeniu odnosi się dyskusja nad wartością testów jako metody diagnostycznej (por. Kreutz 1949, s. 127- 327: Tomaszewski, 1952, s. 135).

Nie mamy tu miejsca na omawianie poszczególnych typów testów czy warunków, którym winna odpowiadać sytuacja eksperymentalna, aby stanowiła adekwatną podstawę do określenia właściwości jednostek. Przykładowo zwrócimy uwagę na przyjęte szeroko stanowisko E. C1 a p a r e d e’ a, który wyróżnił testy rozwojowe, wskazujące na jakim etapie rozwoju dziecko się znajduje, i testy uzdolnień, wskazujące na poziom uzdolnień u danego dziecka w porównaniu z innymi dziećmi W tym samym wieku.

Różnice w zachowaniu się poszczególnych dzieci w sytuacji testowej cz. II

M. Choynowski (1959) wymienia jako główne pięć rodzajów wniosków, wyciąganych na podstawie zachowania się w sytuacji testowej: 1) wnioski dotyczące całego obserwowanego zachowania się tego samego typu w tym samym czasie, ńp. wnioskowanie o całym słowniku dziecka na podstawie badania-(w sytuacji-testowej), czy dziecko zna określoną, niedużą liczbę słów: 2) wnioski o możliwym zachowaniu się innego typu w tym samym czasie: mogą to być np. wnioski o zręczności manualnej dziecka, wysnuwane na podstawie tego, w jaki sposób dziecko nanizuje koraliki na sznurek: 3) wnioski o „(…) przynależności badanej osoby do jakiejś grupy, wyróżnionej za pomocą jakichś innych kryteriów”: jeśli np. badane dziecko daje określone odpowiedzi w teście Rorschacha, mogą to być wnioski klasyfikujące je jako cierpiące na tę czy inną chorobę psychiczną: 4) wnioski o właściwościach lub stanach badanej osoby oraz o procesach wewnątrz jej organizmu: mogą to być wnioski o in-

Istotną podstawą do takich wniosków jest uprzednie stwierdzenie zbieżności pomiędzy określonym zachowaniem się dzieci w sytuacji testowej a innym jakimś ich zachowaniem się lub innymi właściwościami. (Mogą tu w grę wchodzić różnice w postępach w szkole, w sposobie reagowania na sytuacje trudne, w zasobie wiadomości, w zdolnościach, uzdolnieniach i in.). Im większa jest ta zbieżność, tym większa jest trafność testu. Bez znajomości stopnia tej trafności, wyciąganie wniosków, o których wyżej mowa, jest bezpodstawne.

Powszechna, jak dotychczas, podstawa ustalania trafności badań testowy ch, którą wskazaliśmy wyżej, jest jednym ze źródeł istotnej ich krytyki. Podstawa ta ma bowiem charakter czysto empiryczny, korelacyjny, brak jej jest natomiast z reguły teoretycznego uzasadnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.