Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Sfera psychomotoryczna

Większość nauczycieli interesuje się nie tylko poznawczym i emocjonalnym. lecz także fizycznym rozwojem dzieci. Nauczyciele pracujący z dziećmi w różnym wieku uważają, że ich praca polega częściowo na pomaganiu uczniom w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności ruchowych czyli moto- rycznych. Rozwój fizyczny dotyczy ruchów, takich jak np. odruchy, chodzenie i bieganie, zdolności percepcyjnych, koordynacji wzrokowo-rucho- wej. równowagi, siły. wytrwałości, stosownego i właściwego posługiwania się różnymi przyrządami i narzędziami, oraz czynności ekspresyjnych i twórczych. Wiele przedmiotów w szkołach publicznych wprowadzono specjalnie po to. by uczniowie przyswoili sobie pewne umiejętności psychomotoryczne: są to np. takie przedmioty, jak wychowanie fizyczne, nauka prowadzenia pojazdów mechanicznych, nauka pisania na maszynie, różne prace ręczne, wychowanie plastyczne i muzyczne.

Harrow (1972) podzieliła sferę psychomotoryczną na sześć głównych poziomów klasyfikacyjnych, przy czym każdy z nich zawiera jeszcze subka- tegorie i działy. W tabeli 3-8 przedstawiono zaproponowane przez nią główne poziomy oraz subkategorie. Uwzględniono także nieliczne cele szczegółowe, jako przykłady celów, które można formułować również dla zachowań w sferze psychomotorycznej.

Harrow ustala sześć głównych poziomów klasyfikacyjnych jako zasadniczy szkielet swej taksonomii obserwowalnych zachowań ruchowych w sferze psychomotorycznej. Zazwyczaj nauczyciele nie muszą formułować celów szczegółowych dla dwóch pierwszych poziomów – Ruchów Odruchowych (Refie\ Movements) i Ruchów Podstawowych (Basic – Fundamental Movements) – ponieważ większość dzieci uzyskuje wystarczającą sprawność w zakresie tych umiejętności przed rozpoczęciem nauki w szkołach publicznych. Jednak nauczycielom realizującym specjalne programy nauczania, (np. dla dzieci fizycznie upośledzonych) lub programy nauczania przedszkolnego (np. w żłobkach, ośrodkach opieki dziennej lub coraz bardziej popularnych ..klasach Montessori”) potrzebne będzie przyswojenie sobie umiejętności formułowania szczegółowych celów dydaktycznych na poziomie Ruchów Podstawowych.

Dokonując ogólnego przeglądu sfery psychomotorycznej dochodzimy do wniosku, że ćwiczenie połączone z korekcyjną informacją zwrotną jest ważną zmienną, która decyduje o różnicach między głównymi poziomami. Dzięki ćwiczeniom odbywanym pod kierunkiem nauczyciela, uczniowie czynią postępy, przechodząc stopniowo od stosunkowo mało precyzyjnych ruchów ciała ha poziomie 2. do wysoce subtelnych i skomplikowanych ruchów o charakterze ekspresyjno-twórczym na poziomie 6.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.